Menu

دسته: Apple TV

به روز رسانی‌های جدید اپل در بخش تصویر در تصویر و بازی Apple TV

به اشتراک گذاری لیسانس کامپیوتر گرایش نرم افزار و لیسانس زبان انگلیسی و ارشد زبانشناسی رایانشی یا مهندسی پردازش زبان طبیعی هستم. عاشق دنیای کامپیوتر و یادگیری زبانهای جدید هستم.