Menu

دسته: ID خصوصی در اپلیکیشن Zoom

تغییر ID خصوصی در اپلیکیشن Zoom

رسانه کلیک – ID مربوط به حساب کاربری  اپلیکیشن Zoom برای دعوت از افراد به جلسات خصوصی است که از طریق این اپلیکیشن برگزار می‌شود. اگر این ID برای مدت طولانی استفاده شود، می‌تواند بین افراد مختلف دست به دست شود و به همین دلیل افراد غریبه نیز می‌توانند وارد این جلسات خصوصی شوند. ID […]